Niniejszy Regulamin, jest Regulaminem o którym mowa w art. 8 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.), a także reguluje warunki zawierania Umów sprzedaży w Serwisie, zgodnie z treścią innych ustaw, odpowiednio regulujących ten obowiązek.
Serwis prowadzony jest przez:
SNM Sp. z o.o.
ul. Bracka 42
43-300 Bielsko-Biała
NIP: 937-267-17-06
KRS: 0000527904
Wyłączne prawo do prowadzenia Serwisu ma wskazany powyżej podmiot, który jest Właścicielem, Sprzedawcą oraz Administratorem Serwisu. W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontaktowanie się na poniższe dane teleadresowe: Telefon: +48 506 777 009 adres e-mail – info@nikoletta.pl
Serwis działa w oparciu o obowiązujące przepisy prawa oraz z poszanowaniem dobrych obyczajów w obrocie gospodarczym, w szczególności mając na względzie standardy ecommerce w przedmiocie jakości towarów oraz obsługi przeprowadzanych transakcji.
Definicje:
Regulamin – niniejszy Regulamin wraz z załącznikami, informujący o obowiązkach oraz uprawnieniach Stron Umowy,
Strona – stroną Umowy jest Klient lub Sprzedawca – w przypadku pojęcia Strony – rozumie się Klienta oraz Sprzedawcę łącznie,
Umowa zawarta na odległość – umowę zawartą z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności Stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie,
Serwis – sklep internetowy dostępny pod adresem: nikoletta.pl
Sprzedawca – sklep internetowy dostępny pod adresem: nikoletta.pl
Klient– osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, nabywająca produkty lub usługi za pośrednictwem Serwisu,
Konsument – osoba fizyczna nabywająca produkty lub usługi za pośrednictwem Serwisu w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,
Przedsiębiorca – Konsument – osoba fizyczna nabywająca produkty lub usługi za pośrednictwem Serwisu w celu bezpośrednio związanym z jego działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niego charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej.
Użytkownik – każdy podmiot korzystający z Serwisu, Konto – indywidualny panel administracyjny Użytkownika dostępny po dokonaniu rejestracji i zalogowaniu w Serwisie, oznaczony loginem i hasłem, służący zawieraniu umów,
Rejestracja – proces polegający na utworzeniu przez Użytkownika Konta w Serwisie,
Forma płatności – forma zapłaty za zamówiony produkt lub usługę, wybrana przez Klienta podczas składanego zamówienia oferowana przez Serwis lub w wyniku indywidualnych ustaleń prowadzonych z Serwisem w innej formie niż prezentowane na stronie internetowej formy płatności, Załączniki – informacja o prawie odstąpienia od umowy oraz wzór formularza odstąpienia od umowy,
Adres do doręczeń – adres lub adresy wskazane przez Sprzedawcę jako adresy do składania określonych oświadczeń, będące adresami do korespondencji;
Formularz Zamówienia – znajdujący się w Serwisie system techniczny umożliwiający złożenie zamówienia przez Klienta poprzez dostępne pola formularza.

Par. 1 Postanowienia Ogólne
Przedmiotem działalności Serwisu jest sprzedaż produktów W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą właściwe przepisy prawa obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta ( Dz. U. 2014 poz. 827) oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.). Treści znajdujące się w Serwisie, opisujące produkty, nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. Cennik znajdujący się na stronie głównej Serwisu nie stanowi oferty handlowej w rozumienia przepisów Kodeksu cywilnego.

Par. 2 Procedura składania zamówień i moment zawarcia umowy
Klient może składać zamówienia w Serwisie 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu poprzez stronę internetową www? Serwis prowadzi sprzedaż na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej jak i poza granicami kraju. Informacje o produktach i usługach prezentowane na stronach internetowych Serwisu stanowią informację handlową w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. Złożenie zamówienia stanowi ofertę w rozumieniu kodeksu cywilnego, złożoną Sprzedawcy przez Klienta. W celu złożenia zamówienia Klient powinien skorzystać ze e-sklepu dostępnego pod adresem nikoletta.pl Po złożeniu prawidłowego zamówienia, zamówienie uważa się za złożone. Zamówienia złożone w w/w sposób są potwierdzane mailowo. Za chwilę zawarcia umowy uznaje się więc wysłanie do Klienta informacji zwrotnej z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia. Dniem wykonania Umowy zawartej za pośrednictwem Serwisu jest dzień wysłania do Klienta za pośrednictwem Kuriera zamówionych produktów.

Par. 3 Płatności
Wszystkie ceny prezentowane w Serwisie są cenami brutto, wyrażonymi w złotych polskich, zawierającymi podatek od towarów i usług (VAT), określony odrębnymi przepisami.
Serwis przewiduje następujące rodzaje płatności:
a) Płatność on-line poprzez serwis Przelewy24
b) Przelew bankowy
c) Paypal
d) Za pobraniem u kuriera
Klient dokonuje zamówienia według cen obowiązujących w chwili złożenia zamówienia. Serwis zastrzega sobie prawo do zmiany cen. Postanowienie to nie dotyczy zamówień już realizowanych.

Par. 4 Dostawa
 Serwis prowadzi sprzedaż na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej jak i poza granicami kraju.
Dostawa zamówionych Produktów jest realizowana za pośrednictwem:  firmy kurierskiej Inpost lub Poczty Polskiej.
Sprzedawca nie dopuszcza możliwości odbioru osobistego Produktu zamówionego w Sklepie Internetowym.
Waga jednej przesyłki może wynosić maksymalnie 5 kg. Każda kolejna nadana przesyłka wiąże się z dodatkowymi kosztami (tak jak za nową przesyłkę) zgodnie z obowiązującym cennikiem.
Termin realizacji Dostawy jest liczony od momentu wydania paczki Dostawcy przez Sprzedawcę celem doręczenia jej Klientowi na adres wskazany przez niego podczas składania Zamówienia i wynosi: od 2 do 4 dni roboczych. Z przyczyn niezależnych od Sprzedawcy, leżących po stronie Dostawcy, czas Dostawy może się wydłużyć.
Koszt wysyłki kurierem 15 zł

Par. 5 Procedura Reklamacyjna
Klient będący Konsumentem jest uprawniony do dokonania reklamacji zakupionego Produktu. Prawa zawarte w Par. 5 przysługują również Przedsiębiorcom – Konsumentom.
Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt bez wad.
Wszelkie reklamacje związane ze świadczeniem za pośrednictwem Serwisu Usług oraz pytania dotyczące użytkowania Serwisu należy składać na adres poczty elektronicznej:   info@nikoletta.pl
Prawidłowo złożona reklamacja powinna, co najmniej zawierać oznaczenie Klienta (imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres poczty elektronicznej, telefon kontaktowy), opis reklamowanego produktu W sytuacji, gdy podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, Usługodawca zwraca się, przed rozpatrzeniem reklamacji, do składającego reklamację o jej uzupełnienie. Czas udzielania dodatkowych wyjaśnień przez Serwis przedłuża okres rozpatrywania reklamacji. W przypadku umów zawieranych z Konsumentami i Przedsiębiorcami-Konsumentami, Serwis ponosi odpowiedzialność wobec Konsumenta i Przedsiębiorcy-Konsumenta na zasadach określonych w art. 556 i kolejnych Kodeksu Cywilnego za wady fizyczne lub prawne (rękojmia). Serwis w ciągu 14 (czternastu) dni ustosunkuje się do zgłoszenia Konsumenta lub Przedsiębiorcy-Konsumenta. Warunkiem jest niekorzystanie z zakupionych artykułów. W przeciwnym razie uważa się, że Sprzedawca uznał oświadczenie lub żądanie Konsumenta lub Przedsiębiorcy-Konsumenta za uzasadnione. Jeżeli Klient będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą-Konsumentem zażądał wymiany usługi albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Serwis nie ustosunkował się do tego żądania w terminie czternastu dni, uważa się, za żądanie to uznał za uzasadnione W przypadku umów zawieranych z Klientami nie będącymi jednocześnie konsumentami, na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego, odpowiedzialność Serwisu z tytułu rękojmi jest wyłączona.
Zwracane Produkty Klient odsyła razem ze skanem lub zdjęciem dowodu sprzedaży, na swój koszt.
Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie zwrócić Klientowi wszystkie dokonane przez Niego płatności, w tym koszty Dostawy Produktu/ Produktów oraz koszty ich zwrotu, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania zareklamowanego Produktu/ Produktów.
Wszystkie płatności, jeśli Klient dokonał płatności za pobraniem, pieniądze zostaną zwrócone na podany przez Klienta w Reklamacji numer rachunku bankowego.

Par. 6 Odstąpienie od umowy, zakończenie korzystania
Konsument ma prawo odstąpić od umowy zawartej ze Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu, z zastrzeżeniem Par. 6.1. Regulaminu, w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Regulacje te dotyczą również Przedsiębiorcy – Konsumenta, który oświadcza, że korzysta z uprawnienia do odstąpienia od umowy na podstawie art. 38a ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, gdyż jako osoba fizyczna zawarł umowę bezpośrednio związaną z jego działalnością gospodarczą, a sama umowa nie posiada dla niego charakteru zawodowego. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia:
a) w którym Konsument lub Przedsiębiorca – Konsument wszedł w posiadanie towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę – Konsumenta weszła w posiadanie tego towaru.
b) w którym Konsument lub Przedsiębiorca – Konsument wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia, inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę – Konsumenta, weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy, które dostarczane są osobno.
c) zawarcia umowy – w przypadku umowy o dostarczenie treści cyfrowych.
Aby Konsument i Przedsiębiorca – Konsument mógł skorzystać z prawa odstąpienia od umowy musi poinformować Sprzedawcę, korzystając z danych podanych w Par.8 Regulaminu, o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub informacja przekazana pocztą elektroniczną).
Konsument i Przedsiębiorca – Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy umieszczonego na końcu Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.
Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy, że Konsument i Przedsiębiorca – Konsument wyśle informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy
W przypadku odstąpienia od zawartej umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi lub Przedsiębiorcy – Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji Konsumenta lub Przedsiębiorcy – Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.
Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta lub Przedsiębiorcy – Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument lub Przedsiębiorca – Konsument zgodzi się na inne rozwiązanie, w każdym przypadku Konsument lub Przedsiębiorca – Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
Sprzedawca prosi o zwracanie towaru na adres: Skrytka Pocztowa 421, ul. 1 Maja 2, 43-300 Bielsko-Biała
niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Konsument lub Przedsiębiorca – Konsument poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy sprzedaży. Termin jest zachowany, jeżeli Konsument lub Przedsiębiorca – Konsument odeśle towar przed upływem terminu 14 dni.
Konsument i Przedsiębiorca – Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru.
Konsument i Przedsiębiorca – Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.
Jeśli towar ze względu na swój charakter nie może zostać odesłany w zwykłym trybie pocztą Konsument i Przedsiębiorca – Konsument również będzie musiał ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towarów. O szacowanej wysokości tych kosztów Konsument i Przedsiębiorca – Konsument zostanie poinformowany przez Sprzedawcę w opisie towaru w Sklepie lub podczas składania zamówienia.

Par. 6.1. Wyjątki od prawa odstąpienia od umowy
Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi i Przedsiębiorcy – Konsumentowi w odniesieniu do umowy:
a.
w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta i Przedsiębiorcy – Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
b. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia.
c. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
d. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.
e. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
f. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę.
g. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
8h. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta i Przedsiębiorcy – Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje podmiotowi innemu niż Konsument i Przedsiębiorca – Konsument.
Użytkownik może w dowolnym czasie zrezygnować z korzystania z Serwisu. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zawieszenia, w dowolnym momencie i z dowolnych przyczyn, działalności Serwisu, jak również prawo do modyfikacji lub zakończenia świadczenia za jego pośrednictwem Usług.

Par. 7 Wymagania Techniczne oraz informacja o plikach cookies
Zalecane wymagania techniczne współpracy z systemem teleinformatycznym to: komputer z dostępem do Internetu, dostęp do poczty elektronicznej, przeglądarka internetowa. Serwis korzysta z technologii plików cookies. Pliki cookies (zwane również tzw. „ciasteczka „) stanowią dane informatyczne, a w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika i są przeznaczone do korzystania ze strony internetowej Serwisu. Pliki wskazane w pkt 1 pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. W ramach Serwisu stosowane są różne rodzaje plików cookies, którymi są: Cookies stałe, to pliki cookies, których okres przechowywania na urządzeniu końcowym trwa przez czas określony w parametrach danego pliku lub do momentu samodzielnego usunięcia plików cookies przez Użytkownika. Cookies tymczasowe, to pliki cookies, które są usuwane w momencie zakończenia tzw. sesji, tj. wylogowania się ze strony www, opuszczenia strony www lub zamknięcia przeglądarki internetowej, która wyświetla stronę www. Cookies własne, to pliki cookies umieszczone na stronie www przez właściciela. Cookies zewnętrzne, to pliki cookies umieszczone na stronie www przez podmioty zewnętrzne, np. do prowadzenia anonimowych statystyk przez Google Analytics. W celu zmiany ustawień Polityki Cookies należy zmienić ustawienia przeglądarki. Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych, dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej.

Par. 8 Postanowienia Końcowe
Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w treściach znajdujących się w Serwisie oraz do ewentualnych zmian w cenniku produktów oferowanych za pośrednictwem Serwisu, w zależności od zmieniających się uśrednionych stawek rynkowych.
Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:
a) jakiekolwiek szkody spowodowane naruszeniem przez Użytkowników – w związku z korzystaniem z Serwisu – praw osób trzecich;
b) szkody powstałe w następstwie zakłóceń w działaniu Serwisu lub jego niedostępności, spowodowanych przyczynami niezależnymi od Usługodawcy lub które nastąpiły wskutek zdarzeń, którym Usługodawca nie był w stanie zapobiec;
c) jakiekolwiek inne szkody spowodowane nieprzestrzeganiem przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu. Zmiana treści niniejszego Regulaminu może nastąpić po uprzednim poinformowaniu Użytkowników o zakresie przewidywanych zmian nie później niż w terminie 14 dni przed dniem ich wejścia w życie. Zamówienia złożone w trakcie obowiązywania poprzedniej wersji Regulaminu będą realizowane zgodnie z jego postanowieniami. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest Konsumentem, rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest konsumentem, rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Serwisu.
Użytkownicy mogą kontaktować się ze Sprzedawcą w następujący sposób:
a) telefon: +48 506 777 009
b) email: info@nikoletta.pl
c) pisemnie na adres:
SNM Sp. z o.o.
Skrytka Pocztowa 61
ul. Żywiecka 302
43-310 Bielsko-Biała
Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem linku zamieszczonego na stronie głównej Serwisu.
Wszelkie materiały znajdujące się w Serwisie stanowią przedmiot prawa autorskiego i podlegają ochronie prawnej. Wykorzystywanie i rozpowszechnianie ich bez zgody właściciela Serwisu jest zabronione. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia (tu data dzisiejsza).
Konsument i Przedsiębiorca- Konsument w sytuacji sporu ze Sprzedawcą ma możliwość polubownego załatwienia sprawy poprzez:
a) zwrócenie się do stałego polubownego sądu konsumenckiego
b) mediację
c) zwrócenie się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej
d) uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu od Federacji Konsumentów korzystając z bezpłatnej infolinii konsumenckiej 800 007 707

Formularz zwrotu dostępny tutaj (załącznik)

Przewiń do góry